ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 
โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยาก่อตั้งเมื่อวันที่  10  สิงหาคม พ.ศ.  2490  นายปุ้งหงี  แซ่โค้ว  เป็นผู้จัดตั้งขึ้น  นายเซียวห่าน  แซ่ตั้ง  เป็นผู้จัดการ  นายสิทธิชัย  แก้วศรีสังข์  เป็นครูใหญ่  มีคณะกรรมการที่ปรึกษา  17  คน
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ฉางข้าวเป็นห้องเรียนและอาคารไม้อีกหนึ่งหลัง

 
 
 
โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยาในอดีต
  
 
อาคารเรียน 2 ชั้น  เป็นอาคารเรียนกึ่งตึกกึ่งไม้  2   ชั้น ใช้ทำการเรียนการสอนนักเรียน
ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา 
 
 
  โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยาในอดีต


 
                  ฉางข้าวของโรงสี      ใช้ทำการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
 

 
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียน
          เพื่อสอนภาษาจีนให้แก่บุตรหลานพ่อค้าในตลาดโนนสูง  และเด็กที่อยู่ในย่านชุมขนใกล้เคียง  ได้ศึกษาเล่าเรียนโดยสะดวก  โรงเรียนนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินทุนของคณะกรรมการและเงินบริจาคของนักเรียนคนละ  10  บาท ต่อเดือน

ที่ตั้งเดิม
          ตั้งอยู่เลขที่  2/1-2  ถนนศรีธานี  ต.โนนสูง  อ.โนนสูง  จ.  นครราชสีมา  อาคารเรียนเป็นอาคารห้องแถวเรือนไม้ชั้นเดียว  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และยังมีการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนด้วย

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดแรกๆ

 

 
การเปลี่ยนแปลงอาคารเรียน
          คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ประชุมปรึกษากันจัดสร้างโรงเรียนชุดใหม่  โดยสร้างเป็นอาคารเรียน  2  ชั้น  ครึ่งตึกครึ่งไม้  ขนาด  8  ห้องเรียน  โดยการบริจาคของประชาชน  คณะกรรมการและศิษย์เก่า  รวมเป็นเงินในการก่อสร้าง  ประมาณ  300,000  บาท  ได้ทำการเปิดป้ายอาคารเรียนในวันที่  21  ตุลาคม พ.ศ. 2521  และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2522  เป็นต้นมา
          พ.ศ.  2539  โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา (ชุมชนความงามสง่า)  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา  เดิมก่อตั้งเพื่อสอนภาษาจีนแก่บุตรหลานของกลุ่มพ่อค้าโนนสูง  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นการสอนระดับประถมศึกษาภาคบังคับโดยโอนมาสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เปิดทำการสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2539  เป็นต้นมา
 
                        
 
              คณะกรรมการบริหาร
             โรงเรียน ร่วมพิธีตั้งเสาเอก เสาโท 
 
 
ปัจจุบัน

 
          โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล    ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   โดยการบริหารและดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสมาคมโนนสูง
 
              

                  อาคารเรียนปึงเถ่ากงม่า  ปี2545