สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ  จ.ฮ.  เป็นการย่อของคำว่า  “จุ้ยฮั้ววิทยา”
ความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ย่าโม  หมายถึง          สัญลักษณ์ที่ชาวจังหวัดนครราชสีมาให้ความเคารพนับถือศรัทธาแสดงถึงการไปสู่ความมีชัยชนะ

     ในการประกอบการต่างๆ
รวงข้าว   หมายถึง  ความเจริญงอกงาม  ความอุดมสมบูรณ์  นำไปสู้ความสำเร็จในการดำรงชีวิต
สีประจำโรงเรียน     สีแดง-สีเหลือง
สีแดง  หมายถึง  ความมุ่งมั่นในการศึกษา  และพัฒนาตนเอง
สีเหลือง  หมายถึง   แสงสว่าง   ความสดใส  ความริเริ่มสร้างสรรค์
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นราชพฤกษ์  ความหมาย  เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรง  จะออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งในเดือนมีนาคม 
แสดงถึงความเพียรพยายามในการศึกษา  จนประสบผลสำเร็จ