ปรัชญา / คำขวัญ
ปรัชญา / คำขวัญ
ปรัชญา...         สามัคคี  มีวินัย  ตั้งใจศึกษา
คำขวัญ...         ภาษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม
อัตลักษณ์….       ภาษาดี   มีมารยาทงาม
เอกลักษณ์      ทักทายสามภาษา  งามจรรยา  มารยาท