พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียน
          เพื่อสอนภาษาจีนให้แก่บุตรหลานพ่อค้าในตลาดโนนสูง  และเด็กที่อยู่ในย่านชุมขนใกล้เคียง  ได้ศึกษาเล่าเรียนโดยสะดวก  โรงเรียนนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินทุนของคณะกรรมการและเงินบริจาคของนักเรียนคนละ  10  บาท ต่อเดือน